Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Altena & de Jongh. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

1. Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52901947.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Van Altena & de
Jongh Bedrijfsartsen BV ten behoeve van opdrachtgevers (hierna te noemen “de opdrachtgever”) (laat) verrichten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze schriftelijk met Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV zijn overeen gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

3. Uitvoering van de opdracht

Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV is verplicht zich ervoor in te spannen, dat naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven overeenkomst gerekend mocht worden, uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld.

4. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Inschakeling van derden

Indien Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.

6. Vergoeding werkzaamheden Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen BV

Voor het geval waarin Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen BV en de opdrachtgever niet vooraf een vergoeding voor de werkzaamheden van Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen BV zijn overeengekomen, over welke vergoeding BTW is verschuldigd, zal de door de opdrachtgever aan Van Altena & De Jongh verschuldigde vergoeding worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren, vermenigvuldigd met een door Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV gehanteerd uurtarief, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen, verhoogd met BTW.

7. Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op een door Van
Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV opgegeven bankrekeningnummer. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar zijn.

In geval van geheel of gedeeltelijke overname van de opdrachtgever door een andere onderneming,
instelling of rechtspersoon dan wel in geval van fusie met een andere onderneming of instelling, zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de vorderingen van Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV aan de nieuwe eigenaar respectievelijk de nieuwe constellatie worden overgedragen en dat de overnemende partij dan wel fuserende partij deze vorderingen als zijnde te betalen schuld accepteert.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Betalingsverzuim

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
In geval van betalingsverzuim is Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV niet over dan nadat de opdrachtgever een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen.

9. Rente- en incassokosten

In geval van betalingsverzuim heeft Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV recht op vergoeding van de gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de opeisbare bedragen.

10. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Voor het geval waarin – om welke reden dan ook – geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV beperkt tot het door de opdrachtgever terzake van de betreffende opdracht verschuldigde en voldane honorarium, zulks tot een maximum van € 10.000,-.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV en/of haar – al dan niet ondergeschikte – medewerkers. Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

11. Direct dienstverband met derden

Gedurende de looptijd van de overeenkomst met Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV en het tijdsvak van één jaar na de beeindiging van die overeenkomst, zal de opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aangaan met de derden die Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV uit hoofde van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Bij overtreding van het in de voorgaande zin bepaalde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van € 25.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete ter hoogte van € 250,- voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat deze overtreding voortduurt.

12. Verplichtingen van de opdrachtgever

In het geval waarin de derden, die Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, werkzaamheden verrichten op het kantoor van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om de ruimten van het kantoor waarvan deze derden gebruik zullen maken, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, en om zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. De opdrachtgever is ten opzichte van Van Altena & De Jongh Bedrijfsartsen BV aansprakelijk voor de schade die deze derden bij de uitoefening van hun werkzaamheden lijden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in de eerste zin van dit artikel bedoelde maatregelen heeft getroffen, of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende derde.

13. Toepasselijkheid recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen Van Altena & de Jongh Bedrijfsartsen BV en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.