Privacyreglement

Op deze pagina vindt u het privacy statement van Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen. Wij beschouwen de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten als onze hoogste prioriteit. Mocht u toch vragen hebben naar aanleiding van onderstaand statement, aarzel niet om contact op te nemen met Van Altena & de Jongh

Privacy

​Respect voor privacy is voor Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen BV (hierna: Van Altena & de Jongh) het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Van Altena & de Jongh zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hieraan stelt. Dit betekent onder andere dat Van Altena & de Jongh:

u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Van Altena & de Jongh worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens
Van Altena & de Jongh verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, waaronder:

NAW gegevens;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Geslacht;
Verpleegadres van de zieke werknemer;
Werknemer ID.

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:
Gezondheidsgegevens;
Medische gegevens;
Burgerservicenummer.

Grondslag
Van Altena & de Jongh verwerkt de persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk is verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet en op grond van contractuele verplichtingen met werkgevers en werknemers.

Doel van de verwerking
Van Altena & de Jongh verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om de dienstverlening aan werkgevers en werknemers te kunnen uitvoeren op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen, en vaccinaties. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan.

Rechtmatigheid van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend, welke aangetekend is in het dossier en/of bevestigd is middels een schriftelijke machtiging, of;
de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin betrokkene partij is, of voor precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of;

de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Van Altena & de Jongh onderworpen is, of;
de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene, of;
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Van Altena & de Jongh of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Toegang tot persoonsgegevens
Alleen die medewerkers van Van Altena & de Jongh hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken.

Derden die door Van Altena & de Jongh zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot geheimhouding verplicht.

Personen die belast zijn met de uitvoering van de technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

Delen persoonsgegevens
Van Altena & de Jongh kan uw persoonsgegevens doorgeven aan UWV, derden die namens haar diensten verleent en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Verwerkte gegevens en wijze van verkrijging
Persoonsgegevens die door Van Altena & de Jongh worden verwerkt, zijn verzameld door personeel van Van Altena & de Jongh en zijn uitsluitend afkomstig van betrokkene, de werkgever van betrokkene of instanties of personen die bij de uitvoering van het doel een taak hebben of anderszins verplicht of schriftelijke gemachtigd zijn gegevens te verstrekken.

Beveiliging van gegevens en meldplicht datalekken
Van Altena & de Jongh treft passende technische- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend

beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Van Altena & de Jongh heeft geen papieren dossiers met (medische) persoonsgegevens.

Indien Van Altena & de Jongh als Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt dan zal Van Altena & de Jongh ingevolge artikel 34 AVG (Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) en met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald:

de Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 32 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens;
de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk indien deze inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Indien Van Altena & de Jongh als Verantwoordelijke te zijnen behoeve persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, dan draagt Van Altena & de Jongh ervoor zorg dat deze derde voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen, en ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 32 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door hem worden verwerkt. Voorts ziet Van Altena & de Jongh als Verantwoordelijke toe op de naleving van die maatregelen. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de Verwerker en de Verantwoordelijke.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij ten minste 15 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever of na de beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en Van Altena & de Jongh.

Bij het vaststellen van de bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken, conformeert Van Altena & de Jongh zich aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Rechten betrokkenen
Van Altena & de Jongh informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

De betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger dan wel een door hem schriftelijk daartoe gemachtigde heeft recht op inzage en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij de Van Altena & de Jongh in te dienen.

De betrokkene kan verzoeken om verbetering of aanvulling van op hem betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het reglement zijn opgenomen, niet ter zake doende zijn of indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij Van Altena & de Jongh.

Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van Van Altena & de Jongh, kan de betrokkene bij Van Altena & de Jongh te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan de rechtmatigheid van eerder verrichte verwerkingen niet aantasten.

Beveiligen gegevens
Van Altena & de Jongh doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van organisatorische-, administratieve-, en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Van Altena & de Jongh met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen BV
T.a.v. de heer J. Klaver
Robijnstraat 14
1812 RB Alkmaar

072 – 7111 244

[email protected]

Klachten
Klachten over de uitvoering van dit privacyreglement kunnen worden gestuurd naar:

[email protected]

Inwerkingtreding en wijziging van het reglement
Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Van Altena & de Jongh behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Deze Privacy statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.